Informácie pre záujemcov o predaj na Bánovských vianočných trhoch 2022

Bánovské vianočné trhy  sa uskutočnia v dňoch 15.12. 2022 -  22. 12. 2022 od 12.00 h do 19.00 h
na Námestí  Ľ. Štúra Bánovce nad Bebravou.

Záujemcovia o predaj sú povinní podať Záväznú prihlášku do 08.12.2022

Prihlášku je možné zaslať poštou na adresu Mestského kultúrneho strediska, J. Matušku 766/19, 957 01 Bánovce nad Bebravou, elektronicky e-mailom na adresy uvedené v prihláške, elektronicky vyplnením prihlasovacieho formuláru na www.jarmok.kulturabn.sk/registracia-predajneho-miesta-vianocne-trhy-2022 alebo podať osobne.

Po zaslaní Záväznej prihlášky  budú všetkým záujemcom  zaslané zálohové faktúry na úhradu nájmného za predajné miesto a ďalšie pokyny. Výška poplatku je stanovená na základe predávaného sortimentu podľa cenníka. Faktúru je  potrebné  uhradiť do termínu splatnosti. Pri nedodržaní termínu splatnosti bude miesto poskytnuté ďalšiemu záujemcovi. Neúplne vyplnená priháška nebude akceptovaná. Predávajúcemu po uhradení predajného miesta nevzniká nárok na vrátenie zaplatenej sumy z akéhokoľvek dôvodu.

Priebeh Bánovských vianočných trhov sa bude riadiť Všeobecne záväzným nariadením mesta Bánovce nad Bebravou č. 34/1998 a organizačnými pokynmi stanovenými Mestským kultúrnym strediskom, ktoré nájdete nižšie (Organizačné pokyny sa nachádzajú nižšie v časti súbory na stiahnutie).

Predávajúci musí mať doklad oprávňujúci k podnikaniu, preukaz totožnosti, ak to vyžaduje charakter predávaného sortimentu (potravinársky sortiment), posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia z miesta  bydliska, zdravotný preukaz a doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov.

UPOZORNENIE

Organizátor nezabezpečuje pripojenie k elektrickej sieti s elektrickým napätím 400 V. K dispozícii bude LEN PRIPOJENIE NA 230 V (maximálne 2600 W/h)! Preto je nutné, aby si predávajúci občerstvenia zabezpečili alternatívny zdroj potrebný k tepelnej úprave jedál, ako napr. plynový spotrebič.  Predávajúci bude mať po uhradení príslušného poplatku možnosť pripojenia k elektrickej sieti prostredníctvom jednej zásuvky na 230 V.          

Cenník Bánovské vianočné trhy 2022

  • komerční predajcovia: 20,00 € / 1 deň
  • remeselníci: 10,00 € / 1 deň
  • predaj občerstvenia a alkoholických nápojov: 30,00 €/ 1 deň
  • režijné náklady: 9,00 € / 1 deň

Súbory na stiahnutie: