Vitajte na stránke Tradičného bánovského jarmoku 2017

Informácie pre záujemcov o predaj na TRADIČNOM BÁNOVSKOM JARMOKU 2017

Termín: od 13.10.2017 do 14.10.2017

Tradičný bánovský jarmok sa uskutoční v dňoch od 13. 10.  2017 do 14. 10. 2017 v centre mesta Bánovce nad Bebravou.

Predaj trhového miesta začína 21. 8. 2017.

Záujemcovia o predaj sú povinní podať Záväznú prihlášku do 30. 09. 2017, prihlášky po tomto termíne budú akceptované s prirážkou 50% na základe obsadenosti predajných miest!

Prihlášku je možné zaslať poštou na adresu Mestského kultúrneho strediska, J. Matušku 766/19, 957 01 Bánovce nad Bebravou, elektronicky vyplnením prihlasovacieho formuláru na www.jarmok.kulturabn.sk, e-mailom na adresu uvedenú v prihláške alebo podať osobne.

Po podaní Záväznej prihlášky budú všetkým záujemcom zaslané zálohové faktúry na úhradu nájomného za predajné miesto. Výška poplatku je stanovená na základe predávaného sortimentu podľa cenníka. Faktúru je potrebné uhradiť do termínu splatnosti. Pri nedodržaní termínu splatnosti bude miesto posunuté ďalšiemu záujemcovi. Neúplne vyplnená prihláška nebude akceptovaná.

Priebeh jarmoku sa riadi Všeobecne záväzným nariadením mesta Bánovce nad Bebravou č. 34/1998 - Trhový poriadok pre jarmok konaný v meste Bánovce nad Bebravou.

Predávajúci je povinný mať doklad oprávňujúci k podnikaniu, preukaz totožnosti a ak to vyžaduje charakter predávaného sortimentu (potravinársky sortiment), predávajúci musí mať posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia z miesta bydliska, zdravotný preukaz a doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov.

UPOZORNENIE PRE PREDÁVAJÚCICH OBČERSTVENIA

Organizátor nezabezpečuje pripojenie k elektrickej sieti s elektrickým napätím 400 V. K dispozícii bude LEN PRIPOJENIE NA 230 V (maximálne 2600 W/h)! Preto je nutné, aby si predávajúci občerstvenia zabezpečili alternatívny zdroj potrebný k tepelnej úprave jedál, ako napr. plynový spotrebič alebo elektrocentrálu. Predávajúci bude mať po uhradení príslušného poplatku možnosť pripojenia k elektrickej sieti prostredníctvom jednej zásuvky na 230 V. 

U P O Z O R N E N I E

Od 1. 1. 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. V zmysle § 3 ods. 1 citovaného zákona je predávajúci povinný pri podaní žiadosti na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste predložiť fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z jeho  knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo predložiť čestné vyhlásenie, s uvedením ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu. Ak predávajúci  požadované dokumenty nepredloží, MsKS spol. s r.o. povolenie na predaj nevydá. V prípade, že predávajúci bude počas predaja používať viac elektronických pokladníc, je potrebné doložiť fotokópiu z  každej knihy elektronickej registračnej pokladnice.

Súbory na stiahnutie v PDF: